PN-EN 12312-8:2018-10 - wersja angielska

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe lub serwisowe

Zakres

1.1 Postanowienia ogólne
W niniejszym dokumencie określono wymagania techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą pojawiać się podczas oddawania do eksploatacji, pracy i konserwacji schodów i podestów obsługowych lub serwisowych, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem użytkowania nieprawidłowego możliwego do przewidzenia przez wytwórcę, gdy czynności te są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uwzględniono również niektóre wymagania uznane za zasadnicze przez właściwe instytucje, wytwórców statków powietrznych oraz urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), jak również przez linie lotnicze i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną. Maszyny te zostały zaprojektowane do stosowania jako urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych z przewidywanym zastosowaniem do obsługi statków powietrznych w warunkach zewnętrznych na płycie lotniska. Dopuszczalne jest również ich zastosowanie wewnątrz hangarów. Zastosowanie takiego sprzętu do działania bez połączenia ze statkiem powietrznym nie zostało tu określone jako zgodne z przeznaczeniem. Ze względu na dobre warunki działania na płycie lotniska, odstępstwa od niektórych rozdziałów EN 280 zostały uznane za dopuszczalne.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do:
a) samobieżnych stałych lub regulowanych schodów obsługowych lub serwisowych i podestów podnoszonych;
b) holowanych schodów i podestów obsługowych lub serwisowych wyposażonych w źródło napędu, np. w celu regulacji wysokości, ustawienia stabilizatorów;
zaprojektowanych w celach obsługi lub serwisu statków powietrznych łącznie z dostępem do nich.
UWAGA 1 Za napęd będzie rozumiana również siła mięśni ludzkich zgromadzona w sprężynach lub akumulatorach hydraulicznych, itp., których niebezpieczne działanie może być stworzone lub kontynuowane po ustaniu wysiłku mięśni ludzkich lub bezpośrednio przykładana siła mięśni ludzkich w celu podniesienia lub opuszczenia ładunków.
UWAGA 2 Te rozdziały niniejszej normy, które mogą mieć zastosowanie, mogą być również używane do projektowania holowanych schodów i podestów obsługowych lub serwisowych bez źródeł napędu.
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
c) doków obsługowych mocowanych na stałe na ziemi lub przemieszczanych wyłącznie na potrzeby procedury dokowania;
d) urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej specjalnie przeznaczonych, zbudowanych lub wyposażonych w instalację płynową do odladzania lub zabezpieczania statku powietrznego przed oblodzeniem (patrz EN 12312-6);
UWAGA 3 Nie uniemożliwia to stosowania urządzeń do odladzania statków powietrznych spełniających wymagania EN 12312-6 jako środka dostępu do obsługi statku powietrznego, np. czyszczenia szyby przedniej, itp.
e) podestów ruchomych przejezdnych (MEWP) używanych w portach lotniczych do celów innych niż obsługa statków powietrznych, np. budynków i obiektów (patrz EN 280).
Nie podano dodatkowych wymagań dotyczących hałasu i innych niż wymagania określone w EN 1915-3 i EN 1915-4.
UWAGA 4 Wymagania ogólne dotyczące hałasu i drgań GSE podano w EN 1915-3 i EN 1915-4.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń odnoszących się do standardowych nadwozi samochodowych i innych pojazdów na płycie lotniska. Niniejsza część EN 12312 nie ma zastosowania do schodów i podestów obsługowych lub serwisowych, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszej Normy Europejskiej przez CEN. Niniejsza część EN 12312 stosowana łącznie z EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 i EN 1915-4 zapewnia wymagania dotyczące schodów i podestów obsługowych lub serwisowych.
1.2 Klasyfikacja
...

* wymagane pola

Bez VAT: 107,20  PLN Z VAT: 131,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12312-8:2018-10 - wersja angielska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 8: Schody i podesty obsługowe lub serwisowe
Data publikacji 31-10-2018
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 12312-8:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12312-8+A1:2010 - wersja polska
ICS 49.100