PN-EN 12312-6:2017-05 - wersja polska

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 6: Urządzenia do odladzania i sprzęt do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą pojawiać się podczas oddawania do eksploatacji, pracy i konserwacji urządzeń do odladzania i sprzętu, zaprojektowanych wyłącznie do odladzania i mycia statków powietrznych płynami do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem/mycia, użytkowanych zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem użytkowania nieprawidłowego dającego się przewidzieć przez wytwórcę, gdy czynności te są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uwzględniono również niektóre wymagania uznane za zasadnicze przez właściwe instytucje, wytwórców statków powietrznych oraz urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), jak również przez linie lotnicze i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną.
UWAGA 1 Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy bezpieczeństwa statku powietrznego związanego z operacjami odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem. Wszystkie operacje odladzania lub zabezpieczania przed oblodzeniem, nawet te o niewielkim zakresie, bezpośrednio wpływają na bezpieczeństwo lotu podczas startu. Zapobieganie wypadkom lotniczym wynikającym z oblodzenia w trakcie lotu zasadniczo dotyczy stosowanych płynów i metod, ale w szczególnych przypadkach może dotyczyć również konstrukcji i działania sprzętu do odladzania lub zabezpieczania przed oblodzeniem. Powyższe aspekty podlegają regulacji przez przepisy lotnictwa cywilnego ICAO 9640-AN/940, Manual of aircraft ground de-icing/anti-icing operations i EASA EU-OPS Podczęść D 1.345 i jej akceptowalne środki wykazywania zgodności (AMC) oraz zostały objęte ISO 11076:2016 (Zalecenia AEA). Nie są one objęte niniejszą Normą Europejską.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do:
a) samojezdnych urządzeń do odladzania ze stałym lub ruchomym podestem lub wysięgnikiem przegubowym,
b) holowanych urządzeń do odladzania ze stałym lub ruchomym podestem lub wysięgnikiem przegubowym,
c) stacjonarnego sprzętu do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem (np. stały wysięgnik, suwnice bramowe lub żurawie wieżowe wyposażone w instalacje płynowe do odladzania/zabezpieczania statków powietrznych przed oblodzeniem).
Niniejsza Norma Europejska nie ma zastosowania do:
d) stałych instalacji, takich jak oddzielne zbiorniki lub stanowiska do podgrzewania lub napełniania, które nie są integralną częścią stacjonarnego sprzętu do odladzania;
e) hydraulicznych systemów sterowania;
f) układów pneumatycznych;
g) układów wymuszania przepływu jako takich.
Nie podano dodatkowych wymagań dotyczących hałasu i drgań innych niż wymagania określone w EN 1915 3 i EN 1915-4.
UWAGA 2 Wymagania ogólne dotyczące hałasu i drgań GSE podano w EN 1915-3 i EN 1915-4.
Niniejsza Norma Europejska nie dotyczy zagrożeń związanych ze standardowymi podwoziami samochodowymi i ruchem na płycie lotniska.
Niniejsza część EN 12312 nie ma zastosowania do urządzeń do odladzania i sprzętu do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem, które zostały wyprodukowane przed datą publikacji niniejszej normy przez CEN.
Niniejsza część EN 12312 stosowana łącznie z EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 i EN 1915-4 zapewnia wymagania dotyczące urządzeń do odladzania i sprzętu do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem.

* wymagane pola

Bez VAT: 137,50  PLN Z VAT: 169,13  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12312-6:2017-05 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 6: Urządzenia do odladzania i sprzęt do odladzania/zabezpieczania przed oblodzeniem
Data publikacji 05-10-2018
Liczba stron 42
Grupa cenowa S
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 12312-6:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12312-6+A1:2010 - wersja polska
ICS 49.100