PN-EN 12312-13:2017-07 - wersja polska

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN
Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 13: Sprzęt do obsługi toalet

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej określono wymagania techniczne mające na celu zminimalizowanie zagrożeń wymienionych w Rozdziale 4, które mogą pojawiać się podczas oddawania do eksploatacji, pracy i konserwacji sprzętu do obsługi toalet, użytkowanego zgodnie z przeznaczeniem, z uwzględnieniem użytkowania nieprawidłowego dającego się przewidzieć przez wytwórcę, gdy czynności te są przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami podanymi przez wytwórcę lub jego upoważnionego przedstawiciela. Uwzględniono również niektóre wymagania uznane za zasadnicze przez właściwe instytucje, wytwórców statków powietrznych oraz urządzeń i sprzętu do obsługi naziemnej (GSE), jak również przez linie lotnicze i przedsiębiorstwa zajmujące się obsługą naziemną.
Niniejsza Norma Europejska ma zastosowanie do:
a) samojezdnych pojazdów do obsługi toalet;
b) holowanych pojazdów do obsługi toalet;
c) ruchomych części zintegrowanych układów ramp,
zaprojektowanych do obsługi statków powietrznych i przeznaczonych do stosowania w warunkach podanych w EN 1915-1:2013, Rozdział 1.
Nie podano dodatkowych wymagań dotyczących hałasu i drgań innych niż wymagania określone w EN 1915 3 i EN 1915-4.
UWAGA Wymagania ogólne dotyczące hałasu i drgań GSE podano w EN 1915-3 i EN 1915-4.
Niniejsza część EN 12312 nie ma zastosowania do sprzętu do obsługi toalet, który został wyprodukowany przed datą publikacji niniejszej normy przez CEN. Niniejsza część EN 12312 stosowana łącznie z EN 1915-1, EN 1915-2, EN 1915-3 i EN 1915-4 zapewnia wymagania dotyczące sprzętu do obsługi toalet.

* wymagane pola

Bez VAT: 74,80  PLN Z VAT: 92,00  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12312-13:2017-07 - wersja polska
Tytuł Urządzenia i sprzęt do obsługi naziemnej statków powietrznych -- Wymagania szczegółowe -- Część 13: Sprzęt do obsługi toalet
Data publikacji 30-11-2018
Liczba stron 20
Grupa cenowa K
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 19, Lotnictwa i Kosmonautyki
Wprowadza EN 12312-13:2017 [IDT]
Dyrektywa 2006/42/EC
Zastępuje PN-EN 12312-13+A1:2011 - wersja polska
ICS 49.100