PN-EN 12285-1:2018-11 - wersja angielska

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN
Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 1: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, innych niż służące do ogrzewania i chłodzenia budynków

Zakres

W niniejszym dokumencie określono charakterystyki wyrobu i metody badań dla wytwarzanych fabrycznie cylindrycznych, poziomych zbiorników stalowych, jednopłaszczowych (typ S) i dwupłaszczowych (typ D) przeznaczonych do podziemnego magazynowania cieczy zanieczyszczających wodę (zarówno palnych jak i niepalnych), instalowanych w procesach przemysłowych lub w stacjach benzynowych, w warunkach normalnej temperatury otoczenia (od -20 °C do +50 °C) z następującymi ograniczeniami:
- średnica nominalna od 800 mm do 3 000 mm oraz
- maksymalna długość całkowita do 6-krotnej średnicy nominalnej;
- o ciśnieniu roboczym (Po) maksymalnym 50 kPa (0,5 bar (ciśnienie względne)) i minimalnym –5 kPa (–50 mbar (ciśnienie względne)) oraz
- dla zbiorników dwupłaszczowych z podciśnieniowym systemem wykrywania wycieków, w którym lepkość kinematyczna nie przekracza 5 × 10-3 m2/s.
Zbiorniki zaprojektowane zgodnie z niniejszą normą mogą być przykrywane warstwą ziemi o grubości do 1,5 m. Zalecane jest wykonanie obliczeń, jeżeli poddane są obciążeniom pochodzącym od ruchu drogowego lub większej warstwy ziemi.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do zbiorników stosowanych do magazynowania i/lub dostarczania paliwa/gazu dla systemów ogrzewania/chłodzenia budynków, oraz ciepłej lub zimnej wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi, ani też do obciążeń i specjalnych środków niezbędnych w miejscach narażonych na ryzyko trzęsienia ziemi.
Wytyczne dotyczące montażu zbiorników podano w Załączniku A, który nie zawiera specjalnych środków, mogących okazać się koniecznymi w miejscach narażonych na zalanie.
Niniejszy dokument nie ma zastosowania do magazynowania cieczy, które podlegają wymienionym w Tablicy 1 klasom materiałów niebezpiecznych, ponieważ z nich wynikają szczególne zagrożenia.

Tablica 1 - Wykaz materiałów niebezpiecznych, dla których zbiorniki nie podlegają niniejszej normie (Klasyfikacja UN - Typ materiału niebezpiecznego)
Klasa 1 - Wybuchowe
Klasa 4.2 - Substancje samozapalne
Klasa 4.3 - Substancje wydzielające w zetknięciu z wodą gazy palne
Klasa 5.2 - Nadtlenki organiczne
Klasa 6.2 - Ciecze zakaźne
Klasa 7 - Substancje promieniotwórcze, kwas cyjanowodorowy lub roztwory kwasu cyjanowodorowego, karbonylek metalu, kwas fluorowy, brom

UWAGA Przywołana klasyfikacja odpowiada klasom materiałów niebezpiecznych przyjętym przez Komitet Narodów Zjednoczonych do spraw transportu materiałów niebezpiecznych (nie należy interpretować jako klasy zbiorników opisane w 6.2).

* wymagane pola

Bez VAT: 237,60  PLN Z VAT: 292,25  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12285-1:2018-11 - wersja angielska
Tytuł Zbiorniki stalowe wytwarzane fabrycznie -- Część 1: Poziome cylindryczne zbiorniki jednopłaszczowe i dwupłaszczowe do podziemnego magazynowania cieczy palnych i niepalnych zanieczyszczających wodę, innych niż służące do ogrzewania i chłodzenia budynków
Data publikacji 15-11-2018
Liczba stron 121
Grupa cenowa XB
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 130, Aparatury Chemicznej, Zbiorników i Butli do Gazów
Wprowadza EN 12285-1:2018 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12285-1:2003 - wersja angielska
ICS 23.020.10, 13.300