PN-EN 12186:2015-02 - wersja polska

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN
Infrastruktura gazowa -- Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji -- Wymagania funkcjonalne

Zakres

W niniejszej Normie Europejskiej zawarto odpowiednie wymagania funkcjonalne dotyczące stacji redukcji ciśnienia gazu, stanowiących część systemu przesyłania lub dystrybucji gazu. Norma obejmuje swoim zakresem projektowanie, materiały, budowę, badania, użytkowanie i utrzymanie stacji redukcji ciśnienia gazu.
Niniejszej Normy Europejskiej nie stosuje się do stacji redukcji ciśnienia gazu uruchomionych przed jej opublikowaniem.
Niniejsza Norma Europejska dotyczy stacji, których maksymalne wejściowe ciśnienie gazu nie przekracza 100 bar. Zaleca się, aby w przypadku wyższych maksymalnych wejściowych ciśnień roboczych niniejsza norma była stosowana jako wytyczne.
Jeżeli wejściowym układem rurowym stacji jest przyłącze gazowe, a maksymalne wejściowe ciśnienie robocze nie przekracza 16 bar i projektowany strumień objętości w warunkach normalnych nie jest większy niż 200 m3/h, to zastosowanie ma EN 12279.
W niniejszej Normie Europejskiej zawarte są podstawowe wymagania dotyczące stacji redukcji ciśnienia gazu. Wymagania dotyczące oddzielnych części składowych (zaworów, reduktorów, urządzeń zabezpieczających, rur itp.) lub instalacji tych części składowych zawarte są w odpowiednich Normach Europejskich.
UWAGA W przypadku stacji redukcyjno-pomiarowych dodatkowo mogą być zastosowane wymagania wg EN 1776.
Wymagania wg niniejszej Normy Europejskiej nie mają zastosowania w projektowaniu i budowie urządzeń pomocniczych, takich jak układy poboru próbek, pomiarów kalorymetrycznych, nawaniania oraz pomiaru gęstości. Urządzenia te są uwzględnione w odpowiednich Normach Europejskich, jeżeli takie istnieją, lub w innych odnośnych normach.
Wymagania niniejszej Normy Europejskiej oparte są na dobrej praktyce inżynierskiej w warunkach normalnie występujących w przemyśle gazowniczym. Nie mogą być ściśle określone wymagania dotyczące warunków odbiegających od normalnych, jak również opisy wszystkich opisanych szczegółów technicznych i konstrukcyjnych.
Wymagania niniejszej Normy Europejskiej opracowano na podstawie fizycznych i chemicznych właściwości paliw gazowych zgodnych z Tablicą 1 w EN 437:2003+A1:2009 dla pierwszej i drugiej rodziny gazów. Niniejsza Norma Europejska nie obejmuje dodatkowych wymagań dla paliw gazowych cięższych od powietrza i/lub gazów kwaśnych.
Celem niniejszej Normy Europejskiej jest zapewnienie bezpiecznego użytkowania takich stacji. Nie zwalnia to jednak biorących udział w budowie i użytkowaniu z odpowiedzialności za zapewnienie należytego nadzoru i stosowania skutecznego zarządzania jakością.

* wymagane pola

Bez VAT: 131,30  PLN Z VAT: 161,50  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN 12186:2015-02 - wersja polska
Tytuł Infrastruktura gazowa -- Stacje redukcji ciśnienia gazu dla przesyłu i dystrybucji -- Wymagania funkcjonalne
Data publikacji 16-05-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 277/PK 3, Przesyłu Paliw Gazowych
Wprowadza EN 12186:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN 12186:2004 - wersja polska, PN-EN 12186:2004/A1:2007 - wersja polska
ICS 27.060.20, 23.060.40, 75.200